معرفی مرکز

این مرکز شامل سه گروه پژوهشی می باشد:

  • گروه پژوهشی انرژی های دریاپایه
  • گروه پژوهشی پیل سوختی بیولوژیک
  • گروه پژوهشی پیل سوختی پلیمری